Praktické informace

Návštěvní řád

INFORMACE K NÁVŠTĚVNÍMU ŘÁDU

Zakoupením vstupenky potvrzuje návštěvník, že souhlasí s návštěvním řádem. Vstupem do areálu konání akce se každý návštěvník zavazuje, že bude v celém areálu akce, po dobu konání akce, dodržovat právní předpisy ČR a tento návštěvní řád akce.

Návštěvník si je vědom, že prostor areálu může být monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Návštěvník dále uděluje souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce, nebo v souvislosti s ní, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení

Návštěvní řád akce

 • Vstup osobám mladším 15 let je dovolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Vstup je povolen na základě platné vstupenky. Tato vstupenka mu bude vyměněna za identifikační náramek, který návštěvníka opravňuje ke vstupu do areálu festivalu.
 • Každý návštěvník je povinen při vstupu se podrobit preventivní bezpečnostní prohlídce, která může být prováděna fyzicky, za použití detektoru kovu nebo dalším bezpečnostním nástrojem.
 • Návštěvník je povinen prokázat se platnou vstupenkou (nepoškozeným identifikačním náramkem) po celou dobu pohybu v areálu.
 • Platí zákaz vstupu se zvířaty, zejména psy.
 • Organizátor si vyhrazuje právo změnit program zejména z důvodu špatných klimatických podmínek.
 • Osoby pod silným vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebudou do areálu vpuštěny, popřípadě budou z areálu vyvedeny.
 • Zákaz prodeje lístků před vstupem a okolí areálu festivalu.
 •  Návštěvník akce je povinen chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, nepoškozovat zařízení v areálu, udržovat pořádek, nenarušovat průběh akce a pohybovat se pouze v prostorech určených pro návštěvníky.
 • Návštěvníci akce jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů, bezpečnostní služby a ostatních organizačních pracovníků.
 • V případě nerespektování jakéhokoliv z těchto nařízení, je pořadatel oprávněn dané osobě neumožnit vstup nebo osobu vyvést bez nároku na vrácení vstupného.
 • Návštěvník se účastní akce na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškeré škody, které svým jednáním způsobí.
 • Pořadatel akce neodpovídá za škodu na zdraví a majetku účastníků, pokud tato škoda nebude způsobena v přímé souvislosti s porušením právních předpisů pořadatelem.
 • Pořadatel nezodpovídá za škodu způsobenou úrazem, který si účastník způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržováním Návštěvního řádu.

Do areálu je zakázáno vnášet

 • PET láhve jakéhokoliv objemu a termosky,
 • nápoje obsahující alkohol,
 • skleněné a plechové obaly a další tříštivé materiály,
 • omamné a psychotropní látky,
 • spreje, fixy, chemikálie nebo barvící látky,
 • nebezpečné předměty – pyrotechnika, zbraně, pevné tyče, deštníky, laserové ukazovátka a další, které by mohly být použity jako zbraně,
 • nadměrné předměty – skládací křesla, jízdní kola apod.,
 • předměty vytvářející nadměrný hluk – sirény, houkačky,
 • předměty určené k reklamě nebo prodeji neodsouhlasené organizátorem akce,
 • předměty, oblečení propagující rasismus, xenofobii nebo obsahující vulgární, hanlivé slogany,
 • bezdrátové zařízení (radiostanice, vysílače apod.).
 • zvířata
 • z hygienických důvodů je zakázáno vnášet do areálu vlastní jídlo a potraviny

V prostoru areálu je zakázáno

 • vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny a jsou jasně vyznačeny zákazem vstupu nepovolaným osobám,
 • ničit zařízení a vybavení areálu,
 • konat svojí tělesnou potřebu mimo toalety nebo jinak znečišťovat areál,
 • lézt či přelézat pro obecné užívání přistavené stavby a zařízení, zejména ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
 • házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na produkční plochu nebo na návštěvníky festivalu,
 • rozdělávat a manipulovat s otevřeným ohněm,
 • překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely či jiné zařízení umístěné v areálu festivalu,
 • maskovat obličeje kuklami, čepicemi apod. z důvodu znemožnění identifikace návštěvníka,
 • používat jakékoliv bezdrátové zařízení (radiostanice, vysílače apod.).
 • vjíždět do areálu festivalu v autech, na motocyklech, kolech, kolečkových bruslích, skatech, koloběžkách, zvířatech apod.,
 • šířit poplašnou zprávu a vyvolávat paniku

Jízdní řád

Dojezd